تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات


گزارش بازار یکشنبه 20 شهریور 96

گزارش بازار شنبه 19 شهریور 96  
امروز يکشنبه 19 شهريور 1396 ؛ شاخص کل با (419.6) واحد معادل (0.50) درصد کاهش نسبت به روز قبل به 83.255 واحد رسید. ارزش کل معاملات 278 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 143 میلیارد تومان آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را نماد فملی با (143.2) واحد و نماد فولاد با (66.5) واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس با (5.10) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 943 واحد رسید که زاگرس با 1.19 واحد بیشترین تاثیر مثبت

گزارش بازار شنبه 19 شهریور 96 


تأتیر نمادها بر شاخص14 شهریور 96 در یک نگاه  
 بازار نقدی بورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 17:02:20


شاخص کل

83,733.50
281.40


شاخص كل (هم وزن)

17,688.40
(20.70)


ارزش بازار

3,301,622.404 B


اطلاعات قیمت

96/6/14 12:43:04


تعداد معاملات

44,472


ارزش معاملات

2,106.528 B


حجم معاملات

610.358 M


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 17:02:20


شاخص کل

951.30
(1.70)


ارزش بازار اول و دوم

563,481.999 B


اطلاعات قیمت

96/6/14 16:54:40


تعداد معاملات

45,122


ارزش معاملات

882.319 B


حجم معاملات

233.270 M

تأتیر نمادها بر شاخص14 شهریور 96 در یک نگاه 


تأتیر نمادها بر شاخص20 شهریور 96 در یک نگاه  
 بازار نقدی بورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 21:55:48


شاخص کل

83,369.10
113.39


شاخص كل (هم وزن)

17,556.90
(16.61)


ارزش بازار

3,286,792.158 B


اطلاعات قیمت

96/6/20 15:03:42


تعداد معاملات

37,457


ارزش معاملات

1,421.329 B


حجم معاملات

478.055 M


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 21:55:48


شاخص کل

943.40
(0.10)


ارزش بازار اول و دوم

559,069.645 B


اطلاعات قیمت

96/6/20 16:28:08


تعداد معاملات

31,131


ارزش معاملات

1,423.690 B


حجم معاملات

169.468 M

تأتیر نمادها بر شاخص20 شهریور 96 در یک نگاه 


تأتیر نمادها بر شاخص19 شهریور 96 در یک نگاه  
 بازار نقدی بورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 16:21:12


شاخص کل

83,255.70
(419.63)


شاخص كل (هم وزن)

17,573.50
(61.10)


ارزش بازار

3,282,841.453 B


اطلاعات قیمت

96/6/19 12:41:49


تعداد معاملات

36,016


ارزش معاملات

1,431.795 B


حجم معاملات

403.761 M


 بازار نقدی فرابورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 16:21:12


شاخص کل

943.50
(4.90)


ارزش بازار اول و دوم

558,799.228 B


اطلاعات قیمت

96/6/19 15:31:04


تعداد معاملات

35,149


ارزش معاملات

1,358.177 B


حجم معاملات

180.891 M

تأتیر نمادها بر شاخص19 شهریور 96 در یک نگاه 


تأتیر نمادها بر شاخص15 شهریور 96 در یک نگاه  
 بازار نقدی بورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 08:21:55


شاخص کل

83,675.30
(58.19)


شاخص كل (هم وزن)

17,634.60
(53.81)


ارزش بازار

3,299,267.920 B


اطلاعات قیمت

96/6/15 14:24:00


تعداد معاملات

35,945


ارزش معاملات

1,241.451 B


حجم معاملات

418.885 M


 بازار نقدی فرا بورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 08:21:55


شاخص کل

948.40
(2.90)


ارزش بازار اول و دوم

561,730.016 B


اطلاعات قیمت

96/6/15 16:19:53


تعداد معاملات

43,104


ارزش معاملات

1,129.734 B


حجم معاملات

219.646 M

تأتیر نمادها بر شاخص15 شهریور 96 در یک نگاه 


تأتیر نمادها بر شاخص21 شهریور 96 در یک نگاه  
 
بازار نقدی بورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 17:49:55


شاخص کل

83,469.20
100.13


شاخص كل (هم وزن)

17,540.80
(16.10)


ارزش بازار

3,289,811.480 B


اطلاعات قیمت

96/6/21 14:31:27


تعداد معاملات

146,885


ارزش معاملات

2,382.913 B


حجم معاملات

555.853 M


 
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بسته 17:49:55


شاخص کل

943.70
0.30


ارزش بازار اول و دوم

559,263.750 B


اطلاعات قیمت

96/6/21 15:31:21


تعداد معاملات

64,839


ارزش معاملات

1,794.658 B


حجم معاملات

169.531 M
 
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه


وضعیت بازار

بست

تأتیر نمادها بر شاخص21 شهریور 96 در یک نگاه 


گزارش بازار یکشنبه 20 شهریور 96  
امروز دوشنبه 20 شهريور 1396 ؛ شاخص کل با 113.3 واحد معادل 0.14 درصد افزایش نسبت به روز قبل به 83.369 واحد رسید. ارزش کل معاملات 290 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 141 میلیارد تومان آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را نماد فارس با 88.7 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد خساپا با (19.9) واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس با (0.3) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 943 واحد رسید که زاگرس با 1.67 واحد

گزارش بازار یکشنبه 20 شهریور 96 


گزارش بازار چهارشنبه 15شهریور 96  
چهار شنبه 15 شهريور 1396 ؛ شاخص کل با (58.19) واحد معادل (0.07) درصد کاهش نسبت به روز قبل به 83.675 واحد رسید. ارزش کل معاملات 237 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 124 میلیارد تومان آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را نماد وبملت با 40.5 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد فولاد با (22.8) واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس با (2.9) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 948 واحد رسید که ذوب با (1.34) واحد بی

گزارش بازار چهارشنبه 15شهریور 96 


گزارش بازار سه شنبه 21 شهریور 96  
امروز سه شنبه 21 شهريور 1396 ؛ شاخص کل با 100.1 واحد معادل 0.12 درصد افزایش نسبت به روز قبل به 83.469 واحد رسید. ارزش کل معاملات 417 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 238 میلیارد تومان آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را نماد فارس با 53.5 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد پاکشو با (15.5) واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس بدون تغییر نسبت به روز قبل به 943 واحد رسید که ذوب با 1.23 واحد بیشتر

گزارش بازار سه شنبه 21 شهریور 96 


گزارش بازار سه شنبه 14شهریور 96  
امروز سه شنبه 14 شهريور 1396 ؛ شاخص کل با 281.4 واحد معادل 0.34 درصد کاهش نسبت به روز قبل به 83.733 واحد رسید. ارزش کل معاملات 298 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 210 میلیارد تومان آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را نماد فملی با 102 واحد و نماد فولاد با 52.8 واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس با (1.6) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 951 واحد رسید که زاگرس با (1.8) واحد بیشترین تاثیر منفی را بر

گزارش بازار سه شنبه 14شهریور 96 


کاهش سود بانکی ، استمرار سپرده گذاری یا تحرک بازار؟  


کاهش سود بانکی ، استمرار سپرده گذاری یا تحرک بازار؟ 


در این جنگ بازار خیابان، آرامشم آرزوست!  
می گفت: چند روز است که آواره این کوچه و آن خیابانم. خسته شدم از این ترافیک . خسته شدم از این شلوغی . خسته شدم از این جنگ اعصابی که در خیابان ها در افزایش است ، از این نیازی که هست و پارکینگ که نیست. خسته شدم از اینکه قبل از حرکت ، سوهان نبود جای پارک، با آج های بلند بر روانم می نشیند، از اینکه باید وارد میدان جنگ اعلام نشده اعصاب شوم. خسته شدم اما چاره ای هم ندارم. فردا مدرسه ها باز می شود و باید لوازم مدرسه اش آماده باشد. دانشگاه ها باز می شود و باید

در این جنگ بازار خیابان، آرامشم آرزوست! 


توفان ویرانگر ایرما فلوریدا را درنوردید  
توفان ایرما يکشنبه 10 سپتامبر، ایالت فلوریدای آمریکا را در نوردید. بنا بر اعلام مرکز ملی توفان‌ها در آمریکا، شدت این توفان با نزدیک شدن به مجمع الجزایر کیز در فلوریدا به درجه چهارم رسید. برخی از گزارش‌ها از کشته شدن دستکم 3 تن در اثر حوادث جاده‎‌ای ناشی از توفان، حکایت دارد.
توفان ایرما همراه با بادهایی به سرهت 200 کیلومتر در ساعت، به سمت شمال و شمال غرب حرکت می‌کند.
توفان ایرما پیش از رسیدن به آمریکا، دو جزیره سن مارتان و سن پارتیملی در دریا

توفان ویرانگر ایرما فلوریدا را درنوردید 


دفن روستاهای سیستان زیر خاک توفان +تصاویر  
رخی از روستاها در منطقه سیستان به طور کامل زیر میلیون ها تن خاک و شن دفن شده اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  ندای هیرمند؛ طوفان در منطقه سیستان از شب گذشته آغاز شده است، و بار دیگر مردم شمال استان را خانه نشین کرد.علی ملاشاهی رئیس گروه پیش‌بینی و هشدار اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه حدِمجاز و استاندارد برای غلظت موجود ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب است، اظهار داشت: امروز وزش بادهای 120 روزه

دفن روستاهای سیستان زیر خاک توفان +تصاویر  


واردات مدادتراش و انواع لوازم التحریر از چین  
ما را در تلگرام دنبال کنید.....>   
واردات مدادتراش و انواع لوازم التحریر از چین
شهريور ماه که می آید بوی بازشدن مدرسه ها،خرید دفتر،کتاب و ... در خیابان های شهر می پیچد و بازار پر زرق و برق لوازم التحریر و نوشت افزار جان می گیرد.
در این میان پدر و مادرها به دنبال بهترین و قشنگ ترین و گاهی گرانترین مدادپاک‌کن‌ها، مداد‌تراش‌ها، کیف، کفش و جامدادی می گردند و بازار پر سود لوازم‌التحریربا این نگاه غالب پر می شود از محصولات خارجی پر زرق و برق که روا

واردات مدادتراش و انواع لوازم التحریر از چین 


شغل‌های پردرآمد در ایران که پولدارتان می‌کند  
دغدغه امروز جوانان پیدا کردن شغلی پردرآمد است. البته آنقدر بیکاری در کشور زیاد شده که حتی داشتن شغلی مناسب نیز تبدیل به آرزو شده است. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه می شود. روزنامه هفت صبح ۷ شغل پردرآمد در کشور را معرفی کرده است که آن را در ادامه می‌خوانید:
۱. داروسازی رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشت

شغل‌های پردرآمد در ایران که پولدارتان می‌کند  


کره‌شمالی به سوی ژاپن موشک شلیک کرد/واکنش شدید آمریکا و کره‌جنوبی  
در پی تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی، که با عبور موشک از فراز خاک ژاپن همراه بود، مقام‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی از افزایش فشارها و نشان دادن «واکنشی‌ قوی» به پیونگ‌یانگ سخن گفته‌اند. شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن به رسانه‌ها گفت این موشک بالستیک که به سوی منطقه "توهوکو" واقع در شمال این کشور شلیک شده بود، از آسمان ژاپن عبور کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین‌الملل- بنابر گزارش رسانه‌های محلی، این موشک به سه قسمت تقسیم شده و درون دری

کره‌شمالی به سوی ژاپن موشک شلیک کرد/واکنش شدید آمریکا و کره‌جنوبی  


مصرف همزمان این دو دارو مرگ آور است!  
مصرف همزمان داروی مترونیدازول و الگزیر‌ها خطرناک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، کارشناس مرکز اطلاع رسانی دارو‌ها و سموم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مصرف همزمان داروی مترونیدازول و الگزیر‌ها را بر اساس برخی گزارش ­ها، خطرناک توصیف کرد.
 
نسیم شاهرخ گفت: الگزیر‌ها محلول‌های خوراکی دارای دارو هستند که مقدار اندک و مجازی از اتانول برای کمک به حل شدن دارو، از سوی کارخانه سازنده به آن‌ها اضافه شده است؛ بسیاری از داروهای مورد ا

مصرف همزمان این دو دارو مرگ آور است! 


فندک , حمل , ترخیص , واردات فندک  
 ما را در تلگرام دنبال کنید.....>   
فندک , حمل , ترخیص , واردات فندک
شرکت بازرگانی فیروزه با بیش از سه دهه سابقه ی بازرگانی در کشور چین و با کادری مجرب و دفاتر مستقر در گمرکات ایران و شهرهای مشهد ،تهران و بندر عباس ،پکن ،گوانجو و ایوو در زمینه واردات ، مشاوره بازرگانی ،خرید خارجی و ترخیص کالا از گمرک، ، مورد اعتماد بسیاری از بازرگانان خوشنام کشور است.
خرید و واردات انواع فندک ، آشپزخانه ،فندک کوهنوردی ، فندک پیپ ،و انواع فندک اصل و… بخشی از توان

فندک , حمل , ترخیص , واردات فندک 


خبرگزاری فارس همدان در جشنواره «دین و رسانه» خوش درخشید  
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، با اعلام فراخوان ارسال آثار به نخستین جشنواره استانی «دین و رسانه» 220 اثر شامل عکس، خبر و گزارش به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در نهایت 23 نفز از اصحاب رسانه استان همدان حائز رتبه برتر شدند.
آیین اختتامیه این جشنواره و تقدیر از برگزیدگان آن امروز در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و معاونان این اداره‌کل، رئیس خانه مطبوعات و جمعی از پیشکسوتان و اهالی رسانه برگزار شد.
در

خبرگزاری فارس همدان در جشنواره «دین و رسانه» خوش درخشید 


سازمان ملل: بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟  
بر اساس یافته های یک گزارش "دفتر ضد تروریسم سازمان ملل"، بسیاری از ستیزه جویان داعش، سواد و شناخت درستی درباره اسلام ندارند.به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان ترک، هفته گذشته دفترمبارزه با تروریسم سازمان ملل گزارشی مفصلی درباره گروهی از ستیزه جویان خارجی جذب شده به داعش و شرایط آنها منتشر کرد. این گزارش حاصل مصاحبه دو تن از کارشناسان این دفتر با ستیزه جویان خارجی جذب شده به داعش در سوریه است. کارشناسان با 42 مرد و 1 زن ستیزه جوی داعشی که از 12

سازمان ملل: بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟  


حساب جاری عمر و ضرورت مدیریت زمان  
تجدید ناپذیرترین منبعی که انسان در اختیار دارد، به یقین گوهر عمر است که در زمان تعریف می شود. اگر همه حوزه های زندگی را باید مدیریت کنیم - که صد البته چنین است - برای مدیریت زمان چنان عالمانه و هوشمندانه باید بکوشیم که حتی لحظه ای، خارج از برنامه نباشد تا هدر برود. من تعجب می کنم وقتی می بینم کسانی طلای زمان را خرج مطلای رسیدن به چیزی می کنن که هرگز قابل مقایس با آنچه از دست می رود نیست. زمان را مفت مفت از دست می دهند تا مثلا کالایی را از جایی که ف

حساب جاری عمر و ضرورت مدیریت زمان 


هزینه جرم باید افزایش یابد نه دفاع از شرف  
هزینه جرم باید آن قدر بالا و بالاتر برود که کسی به خود جرئت فکر کردن به ارتکاب جرم را ندهد نه این که هزینه دفاع در برابر مجرم و جانی چنان بالا برود که کسی به خود جرئت دفاع در برابر متجاسران و حتی متجاوزان را ندهد. حتما ماجرا ی « ملوک، زندانی شرف» را خوانده اید. او در شرایط ناگزیر و برای دفاع از دین و شرف و ناموس خود، با همان ابزار کارش که چاقوی قالی بافی بود به دفاع از خویش و هویت خود پرداخت و در نتیجه کشاکش او بر سر ایمان و چهار جوان بر سر هوس، او

هزینه جرم باید افزایش یابد نه دفاع از شرف 


زلزله در مکزیک، خطر وقوع سونامی در سواحل اقیانوس آرام  
زلزله‌ای به شدت ۸/۴ ریشتر شامگاه پنج‌شنبه ۷ سپتامبر سواحل جنوبی مکزیک را لرزاند. این زمین‌لرزه در مرکز و جنوب مکزیک و نیز پایتخت این کشور محسوس بود. هشدار برای وقوع سونامی اعلام شده است.
 
آب‌های جهان این روزها محل بروز خشم طبیعت است؛ طوفان ایرما در سواحل کارائیب قربانی می‌گیرد و زلزله در مکزیک و در سواحل اقیانوس آرام. ساعت ۱۱ و ۴۹ دقیقه پنج‌شنبه شب (۷ سپتامبر/ ۱۶ شهريور) زلزله‌ای با شدت ۸/۴ ریشتر سواحل جنوبی مکزیک را لرزاند.
این زلزله در م

زلزله در مکزیک، خطر وقوع سونامی در سواحل اقیانوس آرام 


دانشمند آذربایجانی،"پروفسور لطفی زاده" درگذشت  
پروفسور لطفی زاده، دانشمند آذربایجانی و بنیان‌گذار منطق فازی در زمینه هوش مصنوعی در سن 96 سالگی در آمریکا درگذشت.
 
به گزارش آژانس‌های خبری، پروفسور لطفی زاده، صبح چهارشنبه 6 سپتامبر/15 شهريور در ساعت 7:30 به‌وقت کالیفرنیا درگذشته است.
 
کنسولگری جمهوری آذربایجان در لس‌آنجلس، ضمن تائید خبر درگذشت پروفسور لطفی زاده، با مردم آذربایجان اظهار همدردی کرده است. لطفی زاده وصیت کرده است که در آذربایجان به خاک سپرده شود.
 
پروفسور لطفعلی عسگرزاده م

دانشمند آذربایجانی،"پروفسور لطفی زاده" درگذشت 


شرایط فروش جک S5 دنده ای - نیمه اول شهریور 96  
بنابر اعلام شرکت کرمان موتور، شرایط جدید فروش خودرو جک s5 دنده ای در ماه مرداد سال 1396، به صورت زیر میباشد:
 
 
همانطور که در جدول فوق مشاهده میفرمایید شرایط اعلام شده در نیمه ی اول شهريور برای جک s5 دنده ای تا حداکثر 40 ماه زمان برای پرداخت اقساط افزایش داشته است که تسبت به شرایط قبلی نسبتا بهتر است، در حال حاضر شرکت کرمان موتور خودرو جک s5 دنده ای را به 3 روش پیش فروش، نقدی و نقد و اقساط واگذار میکند و این شرایط تا 15 شهريور  اعتبار دارد. در خرید ن

شرایط فروش جک S5 دنده ای - نیمه اول شهریور 96 


محل دفن پروفسور لطفی زاده  
بخش خدمات شهری اداره شهرداری باکو جمهوری آذربایجان با اعلام این خبر گفته است:« آرامگاه پروفسور لطفی زاده از سه روز پیش حفر شده است».
 
بر اساس این گزارش، پیکر این دانشمند آذربایجانی در هفته جاری از آمریکا به باکو منتقل خواهد شد.
 
عیسی حبیبیلی، معاون آکادمی علوم آذربایجان  نیز عنوان کرده است که این سازمان در حال تدارک یک مراسم ختم برای پروفسور لطفی زاده است.
 
لازم به ذکر است که آرامگاه اکثر مفاخر، دانشمندان و مشاهیر آذربایجان در خیابان فخر

محل دفن پروفسور لطفی زاده 


۲۳ نفر در نخستین جشنواره "دین و رسانه" همدان حائز رتبه شدند  
دبیرنخستین جشنواره استانی "دین و رسانه" همدان گفت: ۲۰۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و ۲۳ نفر حائز رتبه شدند.

 خسرو نوروزی منعم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: با اعلام فراخوان ارسال آثار به اولین جشنواره استانی دین و رسانه 209 اثر شامل عکس و محتوای خبری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و 23 نفز نیز حائز رتبه شدند.
 وی افزود: با توجه به اینکه این جشنواره ویژه اهالی مطبوعات و رسانه است بخشی از آثار ارسال شده به این جشنوار

۲۳ نفر در نخستین جشنواره "دین و رسانه" همدان حائز رتبه شدند 


آسمان خیال  
دوباره سوم شخص مفرد بر اول شخص ، ترجیح داده می شود . اول شخص مدتی ست که شوخی به نظر می رسد . گویی جنبه هایی من درآوردی و تصنعی به واقعیت تحمیل می کند . نمی شود بی طرف به حساب ش آورد . اینکه سوم شخص مفرد هم قالبی انتخابی برای همان راوی است که زاویه دیدش را در دهان سوم شخص می گذارد و دل بستگی ها و همدستگی های معینی توجه ش را بیش از سایر جنبه ها به خود جلب می کنند را همه می دانند اما شوقی به جادو و درهم پیچیدن تومار منطق تعلیل ، انتخاب را به سمت چیزی دور

آسمان خیال 


matlab project  
http://www.porojeamadematlab.ir
تنها وبسایت مرجع پروژه آماده  به زبان متلب ویژه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته های مهندسی
با 50 درصد تخفیف دانشجویی قیمتی که هیچ کجا مطمنا پیدا نمیکنید.
تمامی پروژه ها دارای گزارش و مقاله شبیه سازی می باشد فقط و فقط در سایت
http://www.porojeamadematlab.ir
در رشته های زیر:
مهندسی برق
الکترونیک
مخابرات
پزشکی
مکانیک
شیمی    
پردازش تصویر
الگوریتم تکاملی
قدرت
شبکه های عصبی
و.... هر آنچه شما برای ارایه پایان نامه به آن نیاز دارید کافی است ب

matlab project 


اعلام شرایط پیش فروش جک S3 تا پایان شهریور 96  
بنابر اطلاعیه رسمی شرکت کرمان موتور، این شرکت خودروی جدید جک s3 را تا پایان شهريور ماه سال جاری با شرایط دو مرحله ای و پیش پرداخت 35 میلیون تومان در اختیار متقاضیان خرید این خودرو قرار میدهد. 
در تصویر زبر میتوانید شرایط فروش جک S3 محصول جدید شرکت کرمان موتور را مشاهده فرمایید.
شایان ذکر است شرکت کرمان موتور این خودرو را در این دوره با تخفیف نقدی 2.500.000 تومانی در اختیار مشتریان قرار میدهد. و همانطور که مشاهده میفرمایید برای ثبت نام در مرحله ی او

اعلام شرایط پیش فروش جک S3 تا پایان شهریور 96 


 
با حضور معاون سیاسی استاندار 
4 پروژه عمرانی در رشتخوار افتتاح شد 
 خاکشور- چهار پروژه عمرانی با حضور معاون سیاسی- اجتماعی استانداری خراسان رضوی درباسفر و رشتخوار افتتاح شد. به گزارش خبرنگار ما ؛درسفر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی به رشتخوار افتتاح مرکز آموزشی- رفاهی فرهنگیان با زیر بنای 700 متر مربع در سه طبقه وکلنگ زنی مدرسه شش کلاسه خیر ساز روستای باسفر در مجموع با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون ریال انجام شد. حسینی‌همچنین سا

 


فدک یعنی جغرافیای جهان اسلام  
پاتک سنگین امام کاظم(ع) به هارون؛
بزرگ است و پر عظمت. معلم است و تعلیم دهنه به هدایت، مردی که در روزی چنین زاده شد و جامه عید پوشاند ۲۰ ذی الحجه را. نه تنها انسان که کلمات و  حروف هم خبردار می ایستند وقتی می خواهند از امام کاظم(ع) سخن کنند که روشنای کلامش، از دیوار های قطور زندان مهدی و هارون عباسی، می گذشت و به جان مردمان می رسید و صراط مستقیم را روشن می کرد تا هرکه اهل حق است، به کژراهه گرفتار نشود. برای شکر نعمت وجود امامی چنین، باید به مطالعه ب

فدک یعنی جغرافیای جهان اسلام 


خطیبان و نقد عملی مردم  
گاهی سخنانی می‌شنویم از بعضی تریبون‌داران که از تعجب چشم‌ها مثل کره زمین گرد می‌شود! یک خطیب جمعه پای امام علی را به ماجرا می‌کشد به این مضمون که حضرت موقع انتخابات در خزانه را باز نمی‌کرد و به افتتاح پروژه نمی‌پرداخت! وی این را به دولتمردان تذکر می‌دهد که البته بخشی از آن، حرف حقی است که نباید دولتیان و دیگر حاکمان بودجه را در گرو خود داشته باشند و برای رای هزینه کنند اما پای مولا را به مجادلات سیاسی کشیدن، اگر نگوئیم کفران نعمت ولایت م

خطیبان و نقد عملی مردم 


تولید امروز مقدس است  
ضرب المثل ها نه تنها بی حکمت نیست که عین حکمت است، بر گرفته از تجربه هزاران بار آزمون شده بشری پس عقلانیت هم حکم مضاعف می کند که سرمایه ای چنین را تاملی گسترده باید کرد. همین تجربه هم به ما می گوید، دست های تنها اگر به توان هزار در هزار هم برسند باز کاری از پیش نخواهند برد که دو دست با هم هزار بار کارسازتر از هزار دست تنهاست که حتی صدایی هم از آن برنمی خیزد، پس درس بگیریم از این ضرب المثل که؛ «یک دست صدا ندارد» که اگر داشت باید به عالم خبر می کرد،

تولید امروز مقدس است 


شرایط فروش لیفان X50 اتوماتیک - نیمه اول شهریور 96  
بنابر اعلام شرکت کرمان موتور، شرایط جدید فروش خودرو لیفان X50 در نیمه اول شهريور سال 1396، به صورت زیر میباشد:
 همانطور که در جدول فوق مشاهده میفرمایید شرکت کرمان موتور در این دوره برخلاف دوره های قبل که لیفان x50 را فقط پیش فروش میکرد، در این دوره شرایط پیش فروش ندارد و به صورت نقدی و اقساطی با حداقل پیش پرداخت 195.000.000 ریال به فروش میرسد.
 نمایندگی 1411 برشان به عنوان یکی از نمایندگی های مجاز کرمان موتور در کرج همه روزه از ساعت 8:30 الی 20:30 آماده ی

شرایط فروش لیفان X50 اتوماتیک - نیمه اول شهریور 96 


صدها هزار نفر خواستار پس گرفتن نوبل صلح از آنگ سان سوچی شدند  
بیش از ۳۶۵ هزار نفر در یک کمپین اینترنتی خواستار پس گرفتن جایزه صلح نوبل از آنگ سان سوچی رهبر میانمار شدند. آن‌ها سان سوچی را متهم می‌کنند که هیچ اقدامی علیه آوارگی و کشتار مسلمانان روهینگیا نمی‌کند
 
وقایع میانمار خشم بسیاری را در جهان برانگیخته است. کشتار مسلمانان روهینگیا، آتش زدن خانه‌های‌شان، وادار کردن آنان به فرار به پاکستان و بنگلادش و موضع‌گیری آنگ سان سوچی، رهبر میانمار که پاکسازی قومی  مسلمانان در این کشور را انکار می‌کند،

صدها هزار نفر خواستار پس گرفتن نوبل صلح از آنگ سان سوچی شدند 


زیر این دایره مینا  
 دار و ندارش را خرج درمان کرده بود . بعد از 7 ، 8 سال تحمل بیماری و طول درمان ، نه استطاعت مالی و نه جانی برایش باقی مانده بود . مخارج اداره ی خانه و تحصیل بچه ها و ... روی دوشش سنگینی می کرد . کنترل بیماری محتاج آرامش ، مراقبت و آزمایشات به موقع بود و هر کدام پول بی حساب می خواست . امید به جذب بازار کار شدن دخترش داشت . مقدمات کار هم آماده بود . هر که را باید ببیند ، دیده و مذاکرات ش با آشنایانی که مقام و موقعیت موثر داشتند ، نتیجه بخشیده بود . فقط بایست

زیر این دایره مینا 


آدام اوندرا سخت ترین مسیر صعود جهان را نام گذاری کرد: سکوت Silence  
 آدام اوندرا سخت ترین مسیر صعود جهان را نام گذاری کرد: سکوت  Silence
مسیری  9C را که آدام اوندرا يکشنبه گذشته 3 سپتامبر در فلاتانگر نروژ صعود کرد سخت ترین  مسیر حال حاضر جهان است . او قبلا نام کاری این مسیر را  "پراجکت هارد Project Hard" ( پروژه سخت)  گذاشته بود. اما حالا رسما نام این مسیر را  "سایلنس Silence" (سکوت) گذاشته است.
اوندرا دلیل این نام گذاری را چنین می گوید:
"وقتی که در طول کراکس این مسیر صعود می کردم احساس می کردم که علی رغم سختی شدید حرکت ها اما در

آدام اوندرا سخت ترین مسیر صعود جهان را نام گذاری کرد: سکوت Silence 


شرایط فروش جک J5 دنده ای - نیمه اول شهریور 96  
بنابر اعلام شرکت کرمان موتور، شرایط فروش خودرو جک J5 در نیمه ی اول شهريور سال 1396، به صورت زیر میباشد:
 
همانطور که در جدول فوق مشاهده میفرمایید جک j5 دنده ای در حال حاضر فقط شرایط فروش اقساطی دارد و با حداقل پیش پرداخت 192.500.000 ریال قابل خریداریست، زمان پرداخت اقساط هر 3 ماه طی یک فقره میباشد و از یک تا سه سال بنابر انتخاب متقاضی قابل پرداخت خواهد بود.
لازم به ذکر است برای خرید به صورت اقساطی، متقاضی نیازی به ضامن نخواهد داشت و چک دهنده لزوما نبا

شرایط فروش جک J5 دنده ای - نیمه اول شهریور 96 


مشخصات فنی و قیمت گلگسی نوت 8  
 
براساس یک شایعه جدید، فبلت پرچم‌دار جدید Galaxy note 8 سامسونگ با قیمت 940 در بازارهای آسیا عرضه خواهد شد که با گمانه‌زنی‌های گذشته پیرامون فبلت جدید سامسونگ هم‌جهت است. 
در اطلاعات ارائه شده توسط سم‌موبایل به نقل از ITHome، اعلام شده است که شرکت سامسونگ گلکسی نوت 8 را با شش گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه به قیمت 942 دلار در بازارهای آسیا عرضه خواهد کرد. هم‏چنین، نسخه رده‌بالای این فبلت با شش گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه به قیمت 1200 دلار به فروش

مشخصات فنی و قیمت گلگسی نوت 8 


سایت http://www.porojeamadematlab.ir  
تنها وبسایت مرجع پروژه آماده  به زبان متلب ویژه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته های مهندسی
با 50 درصد تخفیف دانشجویی قیمتی که هیچ کجا مطمنا پیدا نمیکنید.
تمامی پروژه ها دارای گزارش و مقاله شبیه سازی می باشد فقط و فقط در سایت
http://www.porojeamadematlab.ir
در رشته های زیر:
مهندسی برق
الکترونیک
مخابرات
پزشکی
مکانیک
شیمی    
پردازش تصویر
الگوریتم تکاملی
قدرت
شبکه های عصبی
و.... هر آنچه شما برای ارایه پایان نامه به آن نیاز دارید کافی است به سایت ما سری بزنی

سایت http://www.porojeamadematlab.ir 


سرمربی تیم ملی سوئد: حسرت می‌خورم دیگر قدوس را نداریم  
 

وبسایت رسمی برنامه نود - سرمربی تیم ملی فوتبال سوئد از اینکه بازیکنی مانند سامان قدوس را از دست داده است، حسرت می‌خورد.
 
به گزارش وب سایت نود، یان اندرسون، سرمربی تیم ملی سوئد پس از دعوت سامان قدوس به تیم ملی ایران نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و می‌گوید که به دلیل از دست دادن این بازیکن حسرت می‌خورد.
سرمربی ۵۴ ساله تیم ملی سوئد در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه سامان قدوس در ماه ژانویه دو بازی برای تیم ملی این کشور انجام داد، اما اکنو

سرمربی تیم ملی سوئد: حسرت می‌خورم دیگر قدوس را نداریم 


رکورد ۶۵۰ روزه تیم ملی؛ ضد ضربه  
 

وبسایت رسمی برنامه نود - رویای گلزنی به ایران، هر روز برای رقبا سخت‌تر می‌شود و تیم کی‌روش، فقط دو بازی تا رسیدن به رکوردی افسانه‌ای فاصله دارد.
به گزارش وبسایت نود، داشتن ۸ بازی بدون گل خورده، آماری فوق العاده برای ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی است. ایران همچنان، عنوان تنها تیم بدون گل خورده انتخابی جام جهانی را دارد و به صورت رسمی، بیش از ۶۵۰ روز است هیچی تیمی نتوانسته در هیچ مسابقه‌ای دروازه آن‌ها را باز کند.
قبل از شروع مسابقا

رکورد ۶۵۰ روزه تیم ملی؛ ضد ضربه 


سخنگوی عملیات مشترک عراق: ۲ هزار داعشی در الحویجه هستند/آغاز قریب‌الوقوع عملیات  
 
«یحیی رسول» سخنگوی عملیات مشترک عراق با بیان اینکه قریب به ۲۰۰۰ عنصر تکفیری داعش در شهر الحویجه واقع در کرکوک حضور دارند، گفت: پس از پایان حملات هوایی، عملیات آزادسازی الحویجه آغاز می شود.
یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک عراق در سخنانی اعلام کرد: قریب به دو هزار عنصر تکفیری داعش در شهر الحویجه واقع در کرکوک مستقر هستند.
 
به گزارش نامه نیوز، وی در خصوص زمان آغاز عملیات گسترده آزادسازی الحویجه نیز تصریح کرد: پس از پایان حملات هوایی، عملیات آ

سخنگوی عملیات مشترک عراق: ۲ هزار داعشی در الحویجه هستند/آغاز قریب‌الوقوع عملیات  


درس قهرمان المپیک از چهره مصمم شهید حججی  
قهرمان وزنه‌برداری المپیک ریو گفت که افتخار می‌کند شهید حججی همشهری وی بوده و از چهره مصمم او درس‌های زیادی گرفته است.به گزارش تبناک ورزشی، سهراب مرادی در خصوص آخرین شرایط تمرینی‌اش اظهارداشت: همه چیز خوب پیش می‌رود و چند روز دیگر اردویی در خارج از تهران داریم و به تدریج برای مسابقات داخل سالن آسیا آماده می‌شوم. در ورزقان سعی کردم کمی وزن وزنه‌ها را افزایش دهم و رکوردهای خوبی زدم اما باید باز هم بهتر شوم تا با قدرت در پیک نهایی که مسابق

درس قهرمان المپیک از چهره مصمم شهید حججی  


جزئیات حادثه تیراندازی مقابل بیمارستانی در اهواز  
رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جزئیات حادثه تیراندازی مقابل بیمارستان سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی اهواز را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، دکتر اسماعیل ایدنی در تشریح این حادثه گفت: حدود ساعت 10 تا 10:30 امروز (15 شهريورماه) یک زندانی که اعزامی از یک زندان بود، با یک آمبولانس به بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز منتقل شد. زندانی روبه‌روی اورژانس بیمارستان از آمبولانس پیاده و با ویلچر به سمت بیمارستان برده می‌شود.وی افزود: قبل از ورو

جزئیات حادثه تیراندازی مقابل بیمارستانی در اهواز  


واردات میز تلویزیون ال سی دی ,ال ای دی  
 ما را در تلگرام دنبال کنید.....>   
 
واردات میز تلویزیون ال سی دی ,ال ای دی
واردات میز تلویزیون ال سی دی ,ال ای دی ،خرید و ترخیص میز تلویزیون ،واردات لوازم خانگی از چین بخشی از مجموعه فعالیتهای شرکت بازرگانی فیروزه در رابطه با امور واردات و خرید خارجی و ترخیص کالا می باشد.
خرید و واردات انواع میز تلویزیون ،میزهای ال سی دی ،میز ال ای دی ، انواع دراور و بوفه و لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه  بخشی از توانمندی این مجموعه در رابطه با خرید خارجی و امور

واردات میز تلویزیون ال سی دی ,ال ای دی 


 
آموزش مقدماتی متلب جلسه اول
برای مشاهده کلیپ روی لینک زیر کلیک نمایید.
جلسه اول
 
http://www.porojeamadematlab.ir
تنها وبسایت مرجع پروژه آماده  به زبان متلب ویژه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته های مهندسی
با 50 درصد تخفیف دانشجویی قیمتی که هیچ کجا مطمنا پیدا نمیکنید.
تمامی پروژه ها دارای گزارش و مقاله شبیه سازی می باشد فقط و فقط در سایت
http://www.porojeamadematlab.ir
در رشته های زیر:
مهندسی برق
الکترونیک
مخابرات
پزشکی
مکانیک
شیمی    
پردازش تصویر
الگوریتم تکاملی
قد

 


راهپیمایی خانوادگی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها  
یک خانواده مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و در حمایت از موسیقی نواحی، راهپیمایی 60 روزه‌ای را با شعار "حق داریم آوازهای سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم" انجام می‌دهد.به گزارش ایلنا، احمد مهرچیان به عنوان سرپرست خانواده مشهدی که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و در حمایت از موسیقی نواحی، که از 35 روز قبل پیاده‌روی خود را آغاز کرده‌اند، گفت: ما یک خانواده مشهدی هستیم که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و همچنین حمایت از موسیقی نواحی و مقامی کشورمان سی

راهپیمایی خانوادگی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها  


مقدمه ای بر اعتراف  
زیباتر از همیشه بود . خطوط کنار لب ها تا کنار بینی تیغ کشیده اش امتداد داشت و چشم ها چیزی را در دوردست می کاوید . اجزاء دیگر توابع همین چند نشانی بودند . انگار به کسی هشدار بدهد ، تکرار می کرد ؛ من به خبر همه ی بی انصافی ها و ناروایی هایی که در حقم شده ، احتیاج دارم . به نفرت ناشی از همه ی تلخ کامی ها .... احتیاط نکن . بی ملاحظه بگو . کاری می کنم که ردی از تو نماند . کسی نخواهد فهمید سرنخ اطلاعاتم به کجا وصل است . بگو . چاره ای جز این نداری که تازه و کهنه را

مقدمه ای بر اعتراف 


تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال اول 97-96 پیام نور  
مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت/مهمان دائم و همچنین درخواست تغییر رشته/گرایش برای نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد.
مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت/مهمان دائم طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تا 26 شهريور ماه 1396 ادامه خواهد داشت.
همچنین مهلت ثبت و درخواست تغییر رشته/گرایش طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تا 22 شهريور ماه 1396 ادامه خواهد داشت.
پیش از این نیز مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت/مه

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال اول 97-96 پیام نور  


دولت پیر دگر باره جوان خواهد شد  
به رسم همیشگی گردش ایام و با تمام افت و خیزهای معمول و غیر معمول بالاخره به روزهای پایان دولت یازدهم و آغاز انتخابی دیگر نزدیک شدیم .
گویی زمانی اندک از چهار سال قبل و همین ایام می گذرد که حسن روحانی با بیان شعارهای جدید و کلیدی در دست توانست نظرها را به خود جلب کند. رئیس‌ جمهوربرگزیده از آخرین لحظات نخستین برنامه تلویزیونی دوران تبلیغات انتخاباتی خود برای معرفی مفهوم کلید تدبیر بهره گرفت و با قرار دادن  کلید در مقابل داس توانست جلب توجه کن

دولت پیر دگر باره جوان خواهد شد 


زنگ خطر برای فوق ستاره ها در آستانه جام جهانی  
 

وبسایت رسمی برنامه نود - اکثر تیمها دو تا سه بازی دیگر در مرحله راهیابی به جام جهانی دارند تا تکلیفشان برای حضور در مسابقات مشخص شود.
به گزارش وبسایت نود، فرانسه، آرژانتین، پرتغال، انگلیس و ایتالیا برخی از صاحب نام ترین تیمهایی هستند که تکلیفشان را به هفته های اخر موکول کرده اند. شرایط این تیمها را با هم بررسی می کنیم:
فرانسه
پس از پیروزی مقابل هلند به نظر می رسید که صعود فرانسه به جام جهانی قطعی شده باشد اما توقف مقابل لوکزامبورگ در فاصله

زنگ خطر برای فوق ستاره ها در آستانه جام جهانی 


مجامع بین المللی به سکوت خود در برابر فجایع میانمار پایان دهند.  
 امام جمعه تربت حیدریه با انتقاد شدید از سکوت مرگبار مجامع بین المللی در قبال فجایع انسانی در میانمار، از آنان خواست تا اگر در ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق بشر صادق هستند، در برابر این
جنایات ساکت نباشند.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام محمدرضا عصمتی در خطبه های این هفته نماز جمعه تربت حیدریه با محکوم کردن کشتار مسلمانان یمن و میانمار اظهار کرد: حقوق بشر برای آمریکایی ها و کشورهای مستکبر تنها زمانی مطرح است که منافع شخصی و نامشروع آنان تامین

مجامع بین المللی به سکوت خود در برابر فجایع میانمار پایان دهند. 


 
تلویزیون‌های ایرانی این روزها توانسته‌اند تبدیل به رقبایی جدی برای برندهای معروف و معتبر خارجی شوند. محصولاتی با تکنولوژی روز دنیا که پابه‌پای تلویزیون‌های مدرن، بخش بزرگی از بازار داخلی را از آن خود کرده‌اند. یکی از این برندها ایکس‌ویژن است که توسط شرکت معتبر و قدیمی مادایران به بازار داخلی معرفی شده است. برندی که با تکیه بر نیروی داخلی تولید و با قیمتی مقرون‌به‌صرفه عرضه شده است. تنوع محصولات این برند از نظر اندازه‌، فناوری و قیمت

 


سیاست تحقیر و تهدید آمریکا هرگز به نتیجه نخواهد رسید  
روحانی در دیدار فرستاده نخست‌وزیر ژاپن:
 
رییس جمهور در دیدار فرستاده ویژه نخست‌وزیر ژاپن، گفت: امروز زمینه‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های فی ما بین وجود دارد.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار با فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با اشاره به اینکه دو کشور در طول ۹۰ سال گذشته همواره مناسبات و همکاری های خوبی با یکدیگر داشته اند، گفت: توسعه بنادر جنوبی نقش مهم و مؤثری د

سیاست تحقیر و تهدید آمریکا هرگز به نتیجه نخواهد رسید  


منصوریان بدون منجی؛ راه بازگشتی هست؟  
 

وبسایت رسمی برنامه نود - همه جا صحبت از منصوریان و فرصت دوهفته‌ای به اوست. این اتفاقات برای هواداران استقلال جدید نیست، اما این بار شاید پایان متفاوتی داشته باشد.
به گزارش وب‌سایت رسمی نود، انگار فصل پیش مو به مو در حال تکرار شدن برای استقلال است. نتایج بد. اولتیماتوم به منصوریان. تغییرات بنیادین در ترکیب و جوانگرایی و یک بازگشت دراماتیک. خروج از بحران تا مقطع بعدی. در مورد دو قسمت اول شاید تفاوتی ایجاد نشده باشد، اما قسمت سوم چطور؟ تغییر

منصوریان بدون منجی؛ راه بازگشتی هست؟ 


 
تاریخ خبر: پنجشنبه 16 شهريور 1396- 16 ذی‌الحجه 1438ـ 7 سپتامبر 2017ـ شماره 26813خواف و رشتخوار دارای فرودگاه می شوندرشتخوار- خبرنگار اطلاعات :نماینده خواف و رشتخوار گفت: با ساخت و راه اندازی فرودگاه در مسیر دو شهرستان خواف و رشتخوار موافقت شده وقرار است با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی این فرودگاه بزودی ساخته شود که این موضوع تحول عظیمی در منطقه ایجاد خواهد کرد.محمود نگهبان سلامی در سفرش به رشتخواردر جمع مردم مهدی آّباد و سعادت آبادبا اشار

 


نسخه علاج‌بخش مشکلات، بکارگیری نیروی انسانیِ تواناست  
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) نسخه علاج‌بخش مشکلات، بکارگیری نیروی انسانیِ توانا دانستند.
 
 به نقل از ایسنا، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (يکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این قرارگاه را «خط مقدمِ دفاع از حیثیت و موجودیت کشور» خواندند و با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انسانی در پیشرفت بخشهای

نسخه علاج‌بخش مشکلات، بکارگیری نیروی انسانیِ تواناست  


بدترین بازیکن لیگ در استقلال؛ سقوط با سر!  
 

علی قربانی که فصل قبل بهترین مهاجم استقلال از نگاه آمار بود، در این فصل بهترین موقعیت‌های تیمش را از دست می‌دهد. 
به گزارش وبسایت نود، فصل برای علی قربانی خوب شروع نشد. قربانی در دیدار اول نیمکت‌نشین دو خرید جدید استقلال شده بود. در دیدار دوم هم شماره نه استقلال از حوالی شش قدم حریف، ضربه سرش را به بیرون زد. ضمن این که داور پنالتی مسلم روی او را نگرفت تا قربانی نتواند کمکی به منصوریان کند. در هفته سوم هم استقلال در روز نیمکت‌نشینی قربانی

بدترین بازیکن لیگ در استقلال؛ سقوط با سر! 


توسعه ؟  
امیدواریم مسئولان فقط زمان انتخابات در کنار مردم نباشند
وقتی مسوولان ساز خود را بزنند و به مردم بی توجه باشند
وقتی بجای گزارش دهی اقدامات ، عکس سلفی تحویل مردم بدهند
وقتی مسئولان بجای تقدیر از مردم از یکدیگر تمجید کنند و به دیدار یکدیگر بروند.
وقتی به وعده های خود پایبند نباشند و خلاف  جهت  حرکت کنند
وقتی نوک دماغی های بی تجربه و هزینه نداده ثمره و بهره ببرند و دستمال به دستهای آفتاب پرست محترم شمرده شوند
وقتی بجای اتاق فکر ، گروه تخریب و ت

توسعه ؟ 


تشییع پیکر شهید حسن جنگجو در تبریز  
یپکر مطهر شهید حسن جنگجو با حضور اقشار مختلف مردم و مقامات استانی، در میدان شهدای تبریز تشییع شد.به گزارش ایسنا، مراسم تشییع شهید سرافزار حسن جنگجو با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولانبر دوش مردم شهید پرور تبریز  در میدان شهدا تشییع و برای خاکسپاری به وادی رحمت تبریز منتقل شد.شایان ذکر است، پیکر مطهر شهید حسن جنگجو پس از 34 سال تفحص و به سرزمین مادری بازگشته است؛ مادر این شهید سرافراز هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه( IC

تشییع پیکر شهید حسن جنگجو در تبریز  


سالروز فوت دکتر حسابی  
سید محمود حسابی (زاده ۳ اسفند ۱۲۸۱ درتهران – درگذشت ۱۲ شهريور ۱۳۷۱ در ژنو) با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی[۴]معروف به پروفسور حسابی[۵][۶] فیزیکدان،سناتور، وزیر آموزش و پرورش[۷] و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران[۸] بود.

سالروز فوت دکتر حسابی  


آلبوم منحصر به فرد از تهران 90 سال قبل  
یکی از آلبوم های منحصر به فرد تاریخ عکاسی ایران مجموعه عکس هایی است که یک خلبان سوئیسی برای نخستین بار از فراز آسمان برداشت؛ او برای انجام ماموریت برقراری خط پروازی به ایران آمده بود اما در پایان سفر عکس هایی متفاوت و کم نظیر با خود به کشورش بازگرداند.
 
در تاریخ عکاسی ایران آلبوم‌های برجا مانده از عکاسان خارجی کم نیست؛ عکاسانی که بعضا از سوی دربار ایران برای ثبت و ضبط تصویر شاه و درباریان، شهرها، بناهای تاریخی و باستانی و نیز زندگی مردم بر

آلبوم منحصر به فرد از تهران 90 سال قبل  


    


تبلیغات


    Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
[email protected]

آخرین کلمات جستجو شده